Recent Posts

test2

برنامه زمان بندي دوره 76 ساعته كارورزي اجرا  گروه (2) مطابق هماهنگی انجام شده با معاونت آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی برنامه ریزی دوره ی کارآموزی و اجرا انجام شده است و متقاضیانی که توسط سازمان مذکور ثبت نام خود را انجام داده اند و از سوی موسسه برای …

مطالعه بیشتر

برنامه زمان بندي دوره 76 ساعته گروه سوم روز هاي شنبه تا چهار شنبه

test

برنامه زمان بندي دوره 76 ساعته كارورزي اجرا  گروه (1) مطابق هماهنگی انجام شده با معاونت آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی برنامه ریزی دوره ی کارآموزی و اجرا انجام شده است و متقاضیانی که توسط سازمان مذکور ثبت نام خود را انجام داده اند و از سوی موسسه برای …

مطالعه بیشتر